بایگانی‌ ماهانه: ژوئن 2019

غفلت

شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت و زنهار این غفلتی...