غفلت

شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت

و زنهار این غفلتی که من و تو را در خود گرفته غفلت قیامت است.

شهید آوینی

مطالب مرتبط