آقا جان! آجرک الله

مُلک و مَلَک به ناله و فغان و اشک و آه
چون داغدار، حضرت موسى بن جعفرست
خون مى رود ز فرط غم از چشم شیعیان
زیرا که قلب عالم امکان مکدَّرست

مطالب مرتبط